İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ              Share
İSG Önemli Bilgiler ISG Eğitim Videoları İŞG Uzman Çalıştırma Süresi Hesap İŞG Hekim Çalıştırma Süresi Hesap
Fotoğraflar Yeni Gürültü Maruziyet Hesabı İsg Önemli Bilgiler ADR (Tehlikeli madde taşımacılığı)
Sık Sorulan Sorular ve 2.link İşyeri Hekimi Zorunluluğu İsg sağlık personeli çalıştırma süreleri İŞG Mühendisliği
FAYDALI BİLGİLER & LİNKLER BAZI ÖNEMLİ KANUNLAR
İŞ Güvenlik Malzemesi teslim tutanağı 151 Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
2872 Çevre Kanunu 854 Deniz İş Kanunu
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6245 Harcırah Kanunu -5253 Dernekler Kanunu
Çaykur İş Sağlığı veGüvenliği İç Yönetmelik Taslağı  1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5326 Kabahatler Kanunu
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Mevzuat 3308 Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
Güvenli Bir Şekilde Çatıya Çıkma Oyunu Yeni 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
TÜM MEVZUAT-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER GÜVENLİK TALİMAT-ÖZET BİLGİLER  VE FORMLAR
İş Güvenliğiyle ilgili Tüm Mevzuat için tıklayın..  Bazı Güvenlik Talimatları
 ILO Sözleşmeleri  İş Güvenliği ve Sağlığı Levhaları
İşçi Sağlığı Güvenliği Tüzüğü (iptal)  Güvenlik Önlemleri 3M İSG Oyunu
İŞ Güvenliği Uzman Yönetmeliği  Faydalı Dökümanlar ve Eğitimlerr
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331Yeni  İş Güvenliği ile ilgili özet bilgiler Yeni
İş Kanunu (4857) RİSK DEĞERLENDİRMESİ  & EĞİTİMLER
 4857 İş Kanunu ile 6331 karşılaştırması Örnek Risk Değerlendirmesi RaporuYeni
Yeni İş Güvenliği Kanunu (farklılıklar)(6331)  Risk Değerlendirme Rehberi ve Örnekler
FAYDALI SİTELER ÇAYKUR İSG EğitimiPersonel Hijyeni.1  Hijyeni.2 Hijyeni.3
İş ve Sosyal Güvenlik İSG DENEME SINAVLARI -STAJ & SINAV İŞLEMLERİ
işgüm  Online Deneme Sınavları
çasgem  Sınav Başvuru işlemleri
 işggm İŞG Çevre  isg_pratik-eğitim-formuYeni
Çasgem uzaktan  Eski Sınav Soruları ve Cevapları

6645 SAYILI KANUN MESLEKİ YETERLİLİK 

1-6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

5 .Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6. Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

7. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

8. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile belirlenen 40 mesleğe,  8 meslek daha ilave edilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’ e ulaşmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 8 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİĞER ÖNEMLİ YÖNETMELİK VE BİLGİLER

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği (2013) Tehlike sınıfı öğren

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Tozla Mücadele Yönetmeliği

Sigortalar : Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - Resmi Gazete : 29.09.2008 - 27012 (2.Mükerrer) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Çevre : Çevre Mevzuatı - Çevre Mevzuatı Karşılaştırmaları (3)

Atık Yönetimi :

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 24.08.2011 - 28035
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 - 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 - 25569
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 - 26952
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 05.07.2008 - 26927
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 - 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 - 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.04.2005 - 25791
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 - 25406
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.1991 - 20814
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 - 27471
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 - 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 - 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG: 27.12.2007 - 26739
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.2005 - 25755
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.07.2005 - 25883

AB'nin Yeni Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü (5)
REACH (6)
ROHS RoHS Nedir? Yönetmeliği ve Uygulamaları (7)


TS - TSE STANDARTLARI SORGULAMA :

TS Standartlarının güncelliği ile ilgili Sorgulama Sayfası'ndan faydalanabilirsiniz.

ISO 9001 :

ISO 9001 Yönetim Standardı (11sf 206kB)  
TSE Kalite Standardı - TS EN ISO 9001:2008 -   
ISO 9001 kullanımı ile elde edilecek mali kazanç HESAP MAKİNESİ  

ISO 14001 :

ISO 14001 Çevre Standardı (27sf 311kB)  
TSE ÇevreYönetim sistemi

ISO 18001 :

TS 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS TS 18001)
TS / OHSAS 18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları - Sunum : Bilgin Candemir (28sf 10,2MB)  

ISO 22000 :

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - TS EN ISO 22000 - Nisan 2005 (35sf 314kB) Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir.

ISO 31000 :

Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri - IRM (Risk Yönetimi Enstitüsü), AIRMIC (Sigprta ve Risk Yöneticileri Derneği), ALARM (Kamu Sektörü Risk Yönetimi Derneği) takım çalışmasıdır (21sf 1,04MB)

İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

   2013 YILINDA TOPLAM 191.389 SİGORTALI İŞ KAZASI GEÇİRDİ

SGK istatistiklerine göre 2012 yılında 74.871 iş kazası meydana gelirken, 2013 yılında 191.389 iş kazası meydana geldi. 2013 yılında meydana gelen iş kazası sayısı 2012 yılına göre yüzde 291 oranında arttı. Ölenlerin 108'ü kadın 1142'ü erkek, 62’u çocuk, 24’si göçmendi.

2013 YILINDA İŞ KAZALARINDA 1360 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


İŞ KAZALARI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 2.357.505 İŞ GÜNÜ KAYBEDİLDİ

2013 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu, sigortalıların ayakta tedavileri ve yatarak tedavileri nedeniyle 2 milyon 357 bin 505 iş günü kaybedildi. İş kazası sonucu geçici iş göremez hale gelen tüm çalışanların asgari ücret ile çalıştığını kabul edersek, toplam 80 milyon 272 bin 534 TL kayıp oluşmuştur.

Her bir ölümlü iş kazası için 7500 gün kaybedildiği kabul edilir, dolayısı ile 1360 ölüm için 10 milyon 200 bin iş günü kaybedilmiştir. Dolayısı ile 347 milyon 140 bin TL kayıp oluşmuştur.

Bu hesaplamalarda, tedavi, onarım, hukuki masraflar vb bulunmamaktadır.

Meslek hastalığı sonucu oluşan geçici iş göremezlik nedeniyle 2013 yılında toplam 690 iş günü kaybedilmiştir

    İŞ KAZALARI DAĞILIMI

     %  34,8   bir veya birden fazla cismin  sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
     %  16,3  düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, 
     %  14,5  makinelerin sebep olduğu kazalar, 
     %  11,7  düşme

"İş güvenliği uygulamaları ve ergonomik uygulamalar, olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önler; çalışanların verimliliklerini ve işletmenin karlılığını arttırır."

Baretlerde Renkler